GLOMASS

LIQUID FEED

خوراك مايع

گلومس طيور

گلومس ترکیبی منحصربه فرد که دارای میزان قابل توجه انرژی و پروتئین و همچنین الکترولیتها وویتامینهای گروه ب کمپلکس می باشد.

موارد مصرف:

  1. اشتها اور
  2. میکس با دان در زمان بیماریهای کلیوی و کبدی
  3. افزایش ضریب تبدیل
  4. 4-       درمان ضعف پس ازبیماری
  5. مخلوط با دان در زمان واکسیناسیون جهت جلوگیری از استرس

ميزان مصرف: 15-10 كيلوگرم در تن خوراك

گلومس دام

گلومس ترکیبی منحصربه فرد که دارای میزان قابل توجه انرژی و پروتئین و همچنین الکترولیتها وویتامینهای گروه ب کمپلکس می باشد.

موارد مصرف:

  1. اشتها اور
  2. جهت افزایش ضریب تبدیل و وزن گيري دردامهاي پرواري
  3. جهت افزايش شير در دامهاي مولد
  4. میکس نمودن  خوراك و علوفه

ميزان مصرف: 20-15 كيلوگرم در تن خوراك

بازار خوراك مايع