همه‌ی نوشته‌های drhaseli

روند اصلی بازار خوراک مایع در جهان

آسیا و اقیانوسیه به طور کلی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ، بنابراین بر بازار جهانی مکمل های خوراک مایع در سال 2018 تسلط دارد.
تقاضا برای مکمل های خوراک مایع به دلیل افزایش تولید گوشت و فرآورده های گوشتی در سطح جهانی در حال افزایش است. تغییر در الگوی مصرف به سمت رژیم غذایی مبتنی بر پروتئین در کشورهای در حال توسعه ، بازار کلی مکمل های غذایی مایع را بیشتر هدایت می کند.
بازار جهانی مکمل های خوراک مایع با حضور بسیاری از بازیگران بین المللی و چند بازیکن کوچک و در نتیجه رقابت شدید در صنعت ، بسیار پراکنده است. ب

[post-marguee]

The Global Liquid Feed market

[post-marguee

The Global Liquid Feed market is estimated to grow at a CAGR of 5.6% during the forecast period

Asia-Pacific accounted for a significant share overall, thus dominating the global liquid feed supplement market in 2018.
The demand for liquid feed supplements is rising due to an increase in the production of meat and meat products, globally. The shift in consumption patterns towards a more protein-based diet in the developing countries is further driving the overall market for liquid feed supplements.
The global liquid feed supplement market is highly fragmented with the presence of many international players and several small players resulting in an intensified competition within the industry. Some of the most notable players in the market include Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE, Bundaberg Molasses, Cargill Incorporated, Dallas Keith Ltd., Land O’lakes, Inc., and Ridley Corporation, among others

[post-marguee]

Liquid feed is a mixture of raw materials and supplements which are derived from either plants or animals and various sources as by-products and feed to the livestock. Owing to the better digestion rocess of animals and lower costs of by-products, the liquid feed supplement market is estimated to grow remarkably during the forecast period